Česko na cestě k úspornějším budovám. Novela zákona o hospodaření energií a její dopady na stavebnictví a realitní trh
Kdy budu potřebovat nový průkaz energetické náročnosti? Přehledné shrnutí požadavků na zpracování průkazu energetické náročnosti (§ 7a) pro majitele nemovitostí podle novely zákona o hospodaření energií (č.406/2000Sb.) od roku 2013

Zvyšování energetických standardů budov

Zákon v § 7 nastavuje postupné zvyšování energetických standardů pro novostavby do roku 2020, kdy by se měly stavět už jen budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Vyhláška definuje budovy s téměř nulou spotřebou energie tak, že jsou dosažitelné už současnými technologiemi.

Novostavby

Požadavky na energetickou náročnost novostaveb byly poprvé zvýšeny od roku 2013, ale pouze na tzv. nákladově - optimální úroveň. To znamená, že za dobu životnosti stavby modelové budovy je kvalita provedeného opatření pro vlastníka ekonomicky nejvýhodnější. Na úspornou stavbu bude třeba použít více izolace, lepší okna nebo například účinnější kotel, nicméně v řadě případů se investiční náklady zvednou pouze o procenta, zatímco úspory mohou být vyšší až o desítky procent.

Druhé zvýšení – výstavba v téměř nulovém standardu – bude od roku 2018 vyžadována pro budovy nad 1500 m2, od roku 2019 pro budovy mezi 350 a 1500 m2 a od roku 2020 pak i pro budovy menší než 350 m2. Pro budovy orgánů veřejné moci a jimi zřizovaných institucí jsou termíny předsunuty o dva roky. Všechny termíny se týkají data podání žádosti o stavební povolení nebo data ohlášení změny dokončené budovy.

Renovace

Aby nebyla část potenciálu úspor energie neefektivně “uzamčena” až do příští renovace, která typicky proběhne za 30-40 let, zahrnují kritéria pro renovaci budovy či měněných prvků požadavky na jejich energetickou kvalitu. Zároveň ale zákon neurčuje rozsah renovace, což by mohlo odradit vlastníka od jakýchkoliv stavebních úprav. Jinými slovy, bude možné zrenovovat například jen střechu nebo pouze jednu fasádu, ale když už se vlastník pro renovaci rozhodne, bude ji muset provést důkladně.

Výjimky

Nové požadavky na energetickou náročnost se netýkají budov s energeticky vztažnou plochou do 50 m2, objektů určených k bohoslužbě (tedy například kostelů, mešit a chrámů), objektů pro rodinnou rekreaci (tady například chaty a chalupy), budovy zpravodajských služeb, budovy důležité pro obranu státu, budovy sloužící k ochraně utajovaných informací, vybrané budovy zajišťující bezpečnost státu,  průmyslových a zemědělských budov se spotřebou do 700 GJ. Chaty a chalupy pouze v případě, pokud jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je menší než 25 % roční spotřeby energie při celoročním užívání.

Nové požadavky na energetickou náročnost se dále netýkají budov, které jsou kulturními památkami a budov v památkové rezervaci nebo památkové zóně. Není nutné je ani dodržovat při renovaci, pokud energetický audit prokáže technickou či ekonomickou nesplnitelnost požadavků.